SẢN XUẤT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

Lao động phổ thông

Mô tả công việc

Làm cơm hộp, Cơm nấm, Đóng hộp, Kiểm hàng.

Có làm ca đêm, phụ cấp ca đêm, làm việc lúc nửa đêm, được cung cấp cơm miễn phí.

Mỗi giờ làm việc được 900 yên, 1 tháng làm 22 ngày, 1 tháng tăng ca ước tính khoảng 40 - 60 tiếng.

Thời gian lưu trú: Cứ 1 năm, 6 tháng hoặc 4 tháng thì đổi Visa 1 lần, liên tục cho đến khi tổng số năm lưu trú là 5 năm.

 

Chia sẻ